PANASONIC
KX-TDE600BX

ราคายังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่
KX-TDE600BX
KX-TDE600BX
KX-TDE600 IP-PBX Main Unit
108,750 บาท